WRITINGS

PISMA


Soundscape bibliography

Call for entries: send data on your English-language soundscape and acoustic ecology publications for the bibliographic project.

 

Bibliografia soundscape

PDF w stanie bieżącym (14 stron = 119 pozycji + 20 linków do spisów treści) dostępne od autora za 4 zł 20 gr. Zgłoś pozycję bibliograficzną, swój wykaz pism lub spis treści.

 

SOUNDSCAPE RESEARCH & MAGAZINE ARTICLES

 

The main subject of Maksymilian Kapelański’s writings on sound has been the concept of the soundscape as developed in the late 1960s by R. Murray Schafer and in the 1970s by the World Soundscape Project that he founded, as well as through the more recently posited concept of sound culture, of more diffuse origins.

Kapelański’s early writings (defended or published in 1999-2009) constitute expository, meta-analytical, and source studies that take as their object the writings of Schafer and - to a certain extent - the acoustic ecology movement. In the main methodological model of his 1999 Master’s thesis: “The Concept of the Soundscape in the Writings of R. Murray Schafer”, Kapelański took as basis the Canadian thinker’s interdisciplinary approach to studying the sonic environment, and worked out a distributive, yet syntactico-dynamic analytical model forming an evolving constellation of internally structured disciplinary categories, which he then applied to Schafer’s texts. 

Within the same period, the scholarly publications that followed the defense of Kapelański’s thesis consisted of its disciplinary extensions and refinements, which have been featured in academic journals in the field of musicology, literary studies, aesthetics, and history of culture, contributing to the establishment and dissemination of academic soundscape studies in Poland. In addition, Kapelański’s documentary material in English has provided a prized international resource in the form of a Leonardo On-line Bibliography (2003). A popular adaptation of his exposition on acoustic ecology in a Polish article from 2002, “The Soundscape: Between Music and the Sonic Environment” (reprinted later as “A Short History of Acoustic Ecology: 1967-2005”) has been a favourite among contemporary music lovers, sound artists, and acoustic ecology enthusiasts in the country of his birth.

Kapelanski’s second, mature period begins to take shape in 2010, with new publications tending to follow an increasingly holistic methodological path, partly inspired by critical theory and psychoanalysis, more explicitly inclusive of the analyst as a person, and involving an expanded, yet often implicit field of study, namely sound culture. Evident in its early form in his newest academic output and developed in his writings under preparation, Kapelański’s inspiration by ‘deep’ analytical approaches is evidenced in miniature form in the magazine article “Schafer as Archetype(s)”, published in the Polish magazine Glissando in 2011.

BADANIA FONOSFERY I TEKSTY

 

Prace Maksymiliana Kapelańskiego skupiają się na temacie pejzażu dźwiękowego – koncepcji sformułowanej w końcu lat 60. XX wieku przez R. Murraya Schafera i rozwiniętej w ustanowionym przez niego World Soundscape Project w latach 70., a także na młodszym, bardziej heterogenicznym pojęciu kultury dźwiękowej.

Wczesne publikacje Kapelańskiego (prace obronione lub opublikowane w latach 1999–2009) to opisowe, metaanalityczne oraz źródłowe studia nad pismami Schafera i, w mniejszym stopniu, ruchem ekologii akustycznej. Za metodologiczny model swej pracy magisterskiej Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” w pismach R. Murraya Schafera z 1999 roku, Autor przyjął interdyscyplinarne podejście kanadyjskiego myśliciela do badania środowiska dźwiękowego, a na jego podstawie wypracował dystrybutywny, lecz syntaktyczno-dynamiczny model analityczny, tworzący ewoluującą konstelację wewnętrznie ustrukturyzowanych kategorii dyscyplinarnych, zastosowaną następnie do tekstów Schafera.

Publikacje naukowe, które nastąpiły po obronie dysertacji magisterskiej, stanowiły jej dyscyplinarne poszerzenia i dookreślenia. Publikowane były w czasopismach akademickich z zakresu muzykologii, literaturoznawstwa, estetyki i historii kultury, przyczyniając się do rozwoju w Polsce akademickich studiów nad pejzażem dźwiękowym. Nadto materiał dokumentacyjny zebrany przez Kapelańskiego w języku angielskim w postaci internetowej bibliografii Leonardo On-line (2003) stał się cenionym w kręgach międzynarodowych źródłem. Popularyzatorski wykład ekologii akustycznej w języku polskim zatytułowany Pejzaż dźwiękowy: między muzyką a środowiskiem akustycznym (wraz z późniejszym przedrukiem pt. Mała historia ekologii akustycznej: 1967–2005) znalazł licznych czytelników wśród polskich miłośników muzyki współczesnej, muzyków oraz entuzjastów ekologii akustycznej.

Drugi, dojrzały okres działalności Kapelańskiego rozpoczął się w 2010 roku nowymi publikacjami, opartymi w coraz większym stopniu na całościowej metodologii, częściowo wywiedzionej z teorii krytycznej i psychoanalizy. Pisane z bardziej osobistej perspektywy, ewoluują w stronę szerszego, choć często domyślnie zdefiniowanego pola badań zwanego kulturą dźwiękową. Inspiracje czerpane przez Kapelańskiego z „głębokich” koncepcji analitycznych ujawniają się w najnowszych pracach akademickich Autora, a w pigułce zostały wyrażone w artykule Schafer jako archetyp(y), opublikowanym przez „Glissando” w 2011 roku.

Tłumaczył Wojciech Bońkowski


LIST OF WRITINGS

 

The present list consists of elements in Polish and English. Sections III.8, VI, IX, X, and XI contain material written in English, while the remaining ones are in Polish. English translations of all titles, and in most cases, summaries and/or abstracts are provided.

WYKAZ PISM

 

Niniejszy wykaz zawiera elementy w języku polskim i angielskim. Większość pism zostało załączono w formacie .pdf lub zalinkowanych do stron wydawnictw. Wszystkie pozycje oprócz części VI, IX, X i XI wykazu zostały napisane w języku polskim.

 

I. Anthologies / Antologie

1. Kapelański, Maksymilian. „‚Koncerty garków i patelek' podczas wielkich demonstracji studenckich 2012 r. w Montrealu. Sprawozdanie z publicznego, interpersonalnego, i osobistego doświadczenia pejzażu dźwiękowego". [In Polish. "The 'Pots and Pans' During the Great 2012 Student Demonstrations in Montreal. A Report From Public, Interpersonal, and Personal Experience of the Soundscape".] Audiosfera. Studia, edited by Aleksandra Kil-Matlak, Robert Losiak, Renata Tańczuk, Sławomir Wieczorek. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016, 97-107. Przedruk pozycji z punktu III.1. / Reprint of item listed in III.1. Kup książkę (zewnętrzny) / Czytaj spis treści (zewnętrzny) / Read abstract in English.

 

II. Book chapters / Rozdziały książkowe

 

1. a. Kapelański, Maksymilian. „Wspomnienia dźwiękowe z mojego dzieciństwa we Wrocławiu i w Toronto." [In Polish. "My Childhood Memories of the Soundscapes in Wrocław and Toronto."] In: Audiosfera Wrocławia [Wrocław Soundscapes]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (2014): 338-345. Kup książkę z rozdziałem.

1. b. Wersja integralna rozdziału z powyższego punktu. [In Polish. Integral version of the above chapter] Maszynopis / Typescript 2013.

 

III. Articles published in refereed journals / Artykuły opublikowane w czasopismach recenzowanych

 

1. Kapelański, Maksymilian. „‚Koncerty garków i patelek' podczas wielkich demonstracji studenckich 2012 r. w Montrealu. Sprawozdanie z publicznego, interpersonalnego, i osobistego doświadczenia pejzażu dźwiękowego". [In Polish. "The 'Pots and Pans' During the Great 2012 Student Demonstrations in Montreal. A Report From Public, Interpersonal, and Personal Experience of the Soundscape".] Audiosfera. Koncepcje - Badania - Praktyki / The Polish Soundscape Journal no. 2 (2015), dostęp online: http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2016/12/Audiosfera-2_2015_Maksymilian-Kapelanski.pdf. Przedruk niniejszej pozycji jest wykazany w punkcie I.1. / Reprint of this item is listed in I.1. Czytaj artykuł (zewnętrzny) / Read abstract in English.

2. Kapelański, Maksymilian. „Montrealskie przykłady twórczej, naukowej, zbiorowej i psychologicznej świadomości kulturowej w perspektywie badań nad pejzażem dźwiękowym”. [In Polish. “Montreal Examples of Creative, Scholarly, Collective and Psychological Varieties of Cultural Awareness in the Perspective of Soundscape Studies”.] Special issue, Muzyka no. 1 (2014): 149-164. Egzemplarze dostępne od wydawcy i od autora. Erratum po polsku. Read abstract in English / Read summary in English / Kup numer u wydawcy (zewnętrzny).

3. a. Kapelański, Maksymilian. „Kategorie elektroakustyczne w tradycji ruchu pejzażu dźwiękowego”. [In Polish. “Electroacoustic Categories in the Tradition of the Soundscape Movement”]. Special issue, Kultura Współczesna. Teoria. Interpretacje. Praktyka, no. 1 (2012): 80-93. Czytaj artykuł (zewnętrzny) Read summary in English. 

3. b. Wersja integralna powyższego artykułu: „Kategorie elektroakustyczne w tradycji Schaferowskiego ruchu pejzażu dźwiękowego”. [Integral version of the above article in Polish. “Electroacoustic Categories in the Tradition of the Schaferian Soundscape Movement”]. 2011. Maszynopis / Typescript.

4. Kapelański, Maksymilian. „Odnajdywanie kategorii głębokich w zachodniej kulturze akustycznej w ujęciu R. Murray'a Schafera. Rys badań porównawczych.” [In Polish. “Deep Categories in Western Acoustic Culture According to R. Murray Schafer. An Outline of Comparative Studies”.] Przegląd Muzykologiczny, no. 8 (2011): 175-189. Czytaj artykuł / Read summary in English (external).

5. Kapelański, Maksymilian. „Specyfika badań nad historycznym ‘pejzażem dźwiękowym’ (soundscape) w The Tuning of the World i Voices of Tyranny, Temples of Silence R. Murray'a Schafera”. [In Polish. “The Specificity of Research into the Historical Soundscape in The Tuning of the World and Voices of Tyranny, Temples of Silence by R. Murray Schafer”.] Muzyka 53, no. 4 (2008): 119-138. Czytaj artykuł / Read summary in English (external).

6. Kapelański, Maksymilian. „R. Murray'a Schafera historia w formie sonatowej”. [In Polish. “R. Murray Schafer's Concept of History in Sonata Form”.] Kultura i Historia, no. 9 (2005). Web address: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/58. Czytaj artykuł (zewnętrzny).

7. Kapelański, Maksymilian. „Narodziny i rozwój ekologii akustycznej pod banderą szkoły pejzażu dźwiękowego”. [In Polish. “The Birth and Development of Acoustic Ecology Under the Banner of the Soundscape School”.] Muzyka 50, no. 2 (2005): 107-119. Czytaj artykuł / Read summary in English (external).

8. Kapelański, Maksymilian. „Śladami wyobraźni kosmologicznej: metafora i ezoteryka w R. Murray'a Schafera pismach o ‘pejzażu dźwiękowym’”. [In Polish. “Traces of a Cosmological Imagination: Metaphor and Esotericism in R. Murray Schafer's Writings on the Soundscape”.] Sztuka i Filozofia, no. 26 (2005): 186-205.  Czytaj artykuł (zewnętrzny) / Read summary in English.

9. Kapelański, Maksymilian. „Strojenie instrumentów metodologicznych: ku analizie interdyscyplinarnego tekstu o pejzażu dźwiękowym”. [English translation available separately: “The Tuning of Methodological Instruments: Toward an Analysis of Interdisciplinary Texts about the Soundscape”.] Special issue, Teksty Drugie, no. 4 (2000): 37-56. Czytaj artykuł (zewnętrzny) / Czytaj PDF całego numeru (zewnętrzny).

 

IV. Reviews published in refereed periodicals / Recenzje opublikowane w czasopismach recenzowanych

 

1. Kapelański, Maksymilian. „Sprawozdanie. ,Yearbook of Soundscape Studies' T. I (1998): Northern Soundscapes”. [In Polish. “Review. Yearbook of Soundscape Studies Vol. 1 (1998): 'Northern Soundscapes'”.] Special issue, Muzyka 46, no. 3 (2001): 107-113. Czytaj sprawozdanie.

 

V. Academic theses / Prace naukowe

 

1. a. Kapelański, Maksymilian. „Koncepcja ‚pejzażu dźwiękowego’ w pismach R. Murray'a Schafera”. [In Polish. “The concept of the ‘soundscape’ in the writings of R. Murray Schafer”.] Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Gołąba w Pracowni Teorii i Estetyki Muzyki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. 239 ss.+28 plansz. [Master's thesis written under the supervision of Prof. dr. hab. Maciej Gołąb in the Department of Theory and Aesthetics of Music of the Institute of Musicology, University of Warsaw, Poland. 239 pp.+28 plates] 1999. Egzemplarz fizyczny w Bibliotece Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. A-518.

1. b. Egzemplarz elektroniczny powyższej pracy z poprawioną paginacją i bez plansz (niekoniecznych do spójności toku wywodu). Czytaj pracę.

 

VI. Published and work-in-progress bibliographies / Bibliografie opublikowane i work-in-progress

 

1. Kapelański, Maksymilian. „35 lat literatury pejzażu dźwiękowego w Polsce, 1982-2017". [35 Years of Polish Soundscape Literature, 1982-2017.] PDF work-in-progress. Zgłoś pozycję bibliograficzną, swój wykaz pism lub spis treści kontaktując się z autorem. PDF w stanie bieżącym (14 stron = 119 pozycji + 20 linków do spisów treści) dostępny od autora za 4 zł 20 gr.

2. Kapelański, Maksymilian. „Literatura pejzażu dźwiękowego (soundscape) w języku polskim, 1982-2005". ["Polish Soundscape Bibliography, 1982-2005".] Krajobraz 2007. Pierwsza polska strona internetowa o pejzażu dźwiękowym, red. Sebastian Bernat. Dostęp online wygasły. [Landscape 2007. First Polish Website About the Soundscape, ed. Sebastian Bernat. Web address out of use.] 2007.

3. Kapelański, Maksymilian. “Acoustic Ecology and the Soundscape Bibliography”. MIT Press, Leonardo On-Line Bibliography Project, 2003. Web address: http://www.leonardo.info/isast/spec.projects/acousticecologybib.html Consult the bibliography in English (external) and read the Project Muse excerpt from the Leonardo announcement (external).

 

VII. Articles published in cultural magazines / Artykuły opublikowane w magazynach kulturalnych

 

1. Kapelański, Maksymilian. „Glenn Gould: cisza, fonosfera i muzyka w odległym zapisie" (wyciąg). [In Polish. "Glenn Gould: Silence, Soundscape and Music in Distant Notation" (excerpt).] Glissando no. 32 (2017): 30-34. Kup numer z artykułem eseistycznym (zewnętrzny).

2. Kapelański, Maksymilian. „Przedsięwzięcie dźwiękowej archeologii kulturowej na przykładzie ‚biblii postaci’ zaczerpniętej z montrealskiej kawiarni szachowej Pi" [In Polish. "The Project of a Cultural Archeology of Sound on the Example of a 'Character Bible' Drawn from Montreal's Pi Chess Cafe."]. Glissando, no. 26 (2015): 132-137. Kup numer z artykułem (zewnętrzny).

3. Kapelański, Maksymilian. „Schafer jako archetyp(y)”. [In Polish. “Schafer as Archetype(s)”.] Glissando, no. 18 (2011): 7-9. Czytaj artykuł / Kup numer z artykułem (zewnętrzny).

4.a. Kapelański, Maksymilian. „Mała historia ekologii akustycznej: 1967-2005”. [In Polish. “A Brief History of Acoustic Ecology: 1967-2005”.] Nowa Muzyka (2005). Reprint of item listed above, with corrections. Web address: http://www.nowamuzyka.republika.pl/artykuly/teksty/kapelanski.htm. Poprawiony przedruk poniższej pozycji. Czytaj artykuł (zewnętrzny).

4.b. Kapelański, Maksymilian. „Pejzaż dźwiękowy: między muzyką a środowiskiem akustycznym”. [In Polish. “The Soundscape: Between Music and the Acoustic Environment”. Reprint of this item with corrections is listed above] Opcje, no. 2 (2002): 95-99. Poprawiony przedruk artykułu figuruje powyżej. Czytaj artykuł.

 

VIII. Presentations / Referaty

 

1. Kapelański, Maksymilian. „Kompozycja środowiskowa nurtu pejzażu dźwiękowego (soundscape)". [In Polish. "Environmental Soundscape Composition".] Maszynopis 10 ss. + kaseta magnetofoniczna z przykładami, zaprezentowane w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. [Typescript 10 pp. + cassette tape with examples, presented at the Institute of Musicology, University of Warsaw] 1997.

 

IX. Unpublished texts (non-soundscape) / Nieopublikowane teksty (inna tematyka)

 

1. Kapelański, Maksymilian. "The Function of Science Fiction as Cultural Knowledge Preset, Trend Affirmation, and Civilizational Safety Mechanism". Typescript 2001.

2. Kapelański, Maksymilian. "A Review of Pol Williams' Interactive Sound Art Web Sculptures". Typescript 2001.

3. Kapelański, Maksymilian. "Szymanowski and Jews". Typescript for the abandoned university project The Szymanowski Handbook 1999.

4. Kapelański, Maksymilian. "Szymanowski, Men and Women". Typescript for the abandoned university project The Szymanowski Handbook 1999.

 

X. Translations of soundscape texts authored by other scholars / Tłumaczenia tekstów o pejzażu dźwiękowym autorstwa innych naukowców

 

1. Schreiber, Ewa. "'Silence Filled with Sound': Spatial and Visual Metaphors in Raymond Murray Schafer’s Idea of Soundscape", trans. Maksymilian Kapelański, in: The Power of The Image. Emotion, Expression, Explanation, Benedek, András / Nyíri, Kristóf, eds., Frankfurt am Main: Peter Lang, (2014): 131-142. Read table of contents and purchase book.

2. Truax, Barry. „Pejzaż dźwiękowy, teoria komunikacji akustycznej, i kompozycja z dźwięku środowiskowego", trans. Maksymilian Kapelański. [Original English title: "Soundscape, Acoustic Communication, and Environmental Sound Composition".] Monochord XVIII (1998): 5-30. Czytaj artykuł / Read the original English text (external).

 

XI. Poetry and prose / Poezja i proza

 

1. Kapelański, Maksymilian. Poetry for Nothing. Typescript 1996-2018.

 

PUBLICATION COVERS

OKŁADKI WYDAWNICTW

 

IN THE PRESS

 

Quotations referring to the work of Maksymilian Kapelański are presented in their original languages: Polish, French, and English. This section is open both to positive and critical quotations.

W PRASIE

 

Cytaty dotyczące prac Maksymiliana Kapelańskiego są przedstawione w oryginalnych językach wypowiedzi. Niniejsza część jest otwarta na pozytywne, jak i krytyczne cytaty.

Today, there exists a systematic and goal-conscious documentation of the acoustic environment (natural, civilizational and cultural), such as the one performed e.g. by Finnish musicologists. Maksymilian Kapelański is a Polish-Canadian musicologist who focuses on these issues.
— Maciej Gołąb, Musical Modernism in the Twentieth Century. Between Continuation, Innovation and Change of Phonosystem, Trans. Wojciech Bońkowski, Frankfurt: Peter Lang, 2015, p. 21.
Przedstawiając zeszyt prac poświęconych zagadnieniom pejzażu dźwiękowego w kontekście historycznym, nie wydaje się niezbędne szersze omówienie źródeł tej problematyki, pojawia się ona bowiem coraz częściej w dyskusjach współczesnej muzykologii, jak również innych dyscyplin humanistycznych. Prezentowane w ostatnich latach na łamach Muzyki ważne studia na ten temat mogą być także dowodem tej tendencji. Zob.: Maksymilian Kapelański: “Narodziny i rozwój ekologii akustycznej pod banderą szkoły pejzażu dźwiękowego” […]; tegoż: “Specyfika badań nad historycznym pejzażem dźwiękowym w The Tuning of the World i Voices of Tyranny, Temples of Silence R. Murraya Schafera” […].
— Robert Losiak, "Od Redakcji", Numer specjalny: "Pejzaże dźwiękowe przeszłości", Muzyka nr 1, 2014, s. 3.
Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego za pośrednictwem naszego współpracownika w Montrealu, p. Maksymiliana Kapelańskiego, nawiązała kontakt z Panem R. MURRAYEM SCHAFEREM, światowej sławy pionierem badań nad pejzażem dźwiękowym, od którego otrzymała list z podziękowaniem za zaproszenie do przyjazdu do Wrocławia
— Strona internetowa Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.
The crowning achievement of the Polish acoustic ecology of 1990s was the master’s thesis of Maksymilian Kapelański: Koncepcja ‘pejzażu dźwiękowego’ w pismach R. Murray’a Schafera [The concept of the ‘soundscape’ in the writings of R. Murray Schafer]. It was written in 1999 under the supervision of prof. Maciej Gołąb at the Institute of Musicology of the University of Warsaw. Until today, the manuscript of that work is the most comprehensive source of information about the ideas of R. Murray Schafer and WSP in Polish. Maksymilian Kapelański made a careful analysis of Schafer’s theoretical writings. He studied the language of those works, assigned various aspects of Schafer’s interdisciplinary concepts to 11 scientific categories and defined a place for soundscape studies in 20th century thought and culture. Polish soundscape studies were always close to musicology. The work of Maksymilian Kapelański confirmed that strong relation between Polish acoustic ecology and musicology. In the next years, writings of Maksymilian Kapelański were published in many scientific magazines and helped to popularise the idea of acoustic ecology in academic circles. The paper Narodziny i rozwój ekologii akustycznej pod banderą szkoły pejzażu dźwiękowego [The Birth and Development of Acoustic Ecology Under the Banner of the Soundscape School] is the most comprehensive Polish source of information about the history of international acoustic ecology.
— Krzysztof B. Marciniak, "Acoustic Ecology in Poland: History – Current Trends – Perspectives", in: Sabine Breitsameter/Claudia Söller-Eckert, eds., The Global Composition 2012, Conference on Sound, Media, and the Environment, Proceedings. Darmstadt, 2012, 191-199. Quoted from the reprint in: kadebeem. http://kadebeem.wordpress.com/2012/08/11/the-acoustic-ecology-in-poland-history-current-trends-perspectives/
Up to now, the cooperation among the centres of Polish soundscape studies left much to be desired. The positive aspect of this period was that many publications on acoustic ecology referred directly to the most important international texts like: The Tuning of the World and other works by R. Murray Schafer, texts by Hildegard Westerkamp, Barry Truax and the journals published on the web site of WFAE. It was a new standard in Poland because in 1990s only Maksymilian Kapelański was so well informed in the foreign publications.
— Krzysztof B. Marciniak, Ibid.
Współcześnie mamy już do czynienia z systematyczną, świadomą swych celów dokumentacją środowiska akustycznego (naturalnego, cywilizacyjnego i kulturowego), od wielu lat prowadzoną przez na przykład muzykologów fińskich. Z muzykologów polskich problematyką tą zajmuje się Maksymilian Kapelański.
— Maciej Gołąb, Muzyczna moderna w XX wieku. Między kontynuacją, nowością, a zmianą fonosystemu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 25.
Kwartalnik „Muzyka”, jak wszystkie czasopisma muzyczne, w tej rubryce zazwyczaj pomijamy. Tym razem czynimy wyjątek dla nru 2/2005, w którym obok materiałów historycznych zwraca wuagę ważki głos Doroty Krawczyk „Język i gra, czyli o muzce postmodernistycznej” oraz bardzo interesujący tekst Maksymiliana Kapelańskiego z Montrealu „Narodziny i rozwój ekologii akustycznej pod banderą szkoły pejzażu dźwiękowego”. Autor najpierw omawia utopijne koncepcje R. Murraya Schafera z lat sześćdziesiątych, następnie przypomina międzynarodową konferencję na rzecz ekologii dźwiękowej w Banff w roku 1993 (pisała o niej w nrze 6/1995 „Ruchu Muzycznego” A. M. Harley), po czym zwięźle przedstawia rzadko u nas dostrzegane międzynarodowe inicjatywy i działania z ostatnich dziesięcioleci […].
— Redakcja „Ruchu Muzycznego”, Muzyka w prasie, „Ruch Muzyczny”, Rok L nr 2, 22 stycznia 2006, s. 2.
Je tiens à remercier Maksymilian Kapelanski, qui m’a donné de précieux conseils pour la réalisation de cette bibliographie, et dont le mémoire de maîtrise intitulé Koncepcja ‘pejzażu dźwiękowego’ (soundscape) w pismach R. Murray’a Schafera (Université de Varsovie, 1999), malheureusement disponible seulement en langue polonaise, comprend une très importante bibliographie sur Schafer et le World Soundscape Project. Au travail de Kapelanski s’ajoutent des ressources sur lesquelles nous nous sommes appuyés, telles les bases de données du RILM, du Music Index, de la Bibliothèque du Congrès, de la Bibliothèque nationale du Canada et de plusieurs catalogues de bibliothèques universitaires.
— Jonathan Goldman, "Bibliographie sélective des articles et des ouvrages musicologiques sur R. Murray Schafer", Circuit: musiques contemporaines, vol. 11, nº 2, 2000, p. 77.