TRANSLATIONS

TŁUMACZENIA


WORK EXPERIENCE

 

The beginnings

Maksymilian Kapelański began translating and editing academic papers in the late 90s while studying musicology at the graduate level. A dual citizen of Canada and Poland fluent in both Polish and English, his services were quickly in demand at his home Institute of Musicology at the University of Warsaw, which he joined after studying at McGill University in Montreal, and soon in other centres of culture and learning. He has continued translating after completing his Master’s and returning to McGill University, later becoming an independent researcher.

Clients and institutions

His clients have included the professorial faculty of the Institute of Musicology at the University of Warsaw, the editorial board of Poland's foremost musicological quarterly Muzyka (published by the Institute of Art at the Polish Academy of Arts and Sciences), and the Frederick Chopin Institute. He has also translated for the University of Wrocław, Adam Mickiewicz University, Academy of Music in Cracow, Wrocław Philharmonic (National Forum of Music), and Witold Lutosławski Society, as well as the academic publisher Musica Iagellonica.

Subject areas and range

The target languages of his translations are Polish and English, while the scope of the translated works ranges from mediaeval to twenty-first-century music, and include a rich variety of subject areas, such as music history, theory and analysis, source studies, Chopin studies, computer music, sonology, soundscape studies, anthropology of music, and critical as well as biographical studies. Maksymilian Kapelański’s translation and editing work has been published by academic publishers in Poland, Germany, the United Kingdom, Hungary, and the United States in academic journals and collections, and has been given in conference presentations in Poland and other European countries, the United States, Tel Aviv, and Japan.

Selected achievements

Maksymilian Kapelański’s most internationally recognized achievements are six English co-translations of books, including two works by Prof. Maciej Gołąb: Józef Koffler: Style and Documents (University of Southern California Press) and Twelve Studies in Chopin (Peter Lang Edition), as well as the collectively authored Songs of Karol Szymanowski and his Contemporaries (University of Southern California) and The Power of the Image. Emotion, Expression, Explanation (Peter Lang Edition). He has also translated forewords and commentaries to three critical editions of music published in Cracow (Józef Elsner's Polonaises, Szymon Lechleitner's Motetti and Jacek Różycki's Hymns).

Popularizing materials

A smaller portion of his translational work is composed of music popularization materials, such as contemporary music discussions for music aficionados, concert audiences, and record collectors with a general knowledge of music. Such work was published by institutions and companies maintaining a close contact with the public, and includes program booklets for several festivals (Witold Lutosławski 'Chain' Festival, Musica Polonica Nova and Musica Electronica Nova), selected discussions by Andrzej Chłopecki for the Witold Lutosławski Society website, liner notes for the label DUX, and website materials for Zych Organ Builders.  

Volunteer work

To promote Polish-French-English cultural relations, Maksymilian Kapelański has also undertaken translations for publications such as Witryna Czasopism (Polish Periodicals Website) and Glissando (contemporary music and sound art magazine), and has engaged in translation as well as proofreading work for organizations serving people with disabilities.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

Początki

Maksymilian Kapelański zaczął tłumaczyć i redagować teksty akademickie pod koniec lat 90., uczęszczając jednocześnie na studia muzykologiczne drugiego stopnia. Podwójne obywatelstwo polskie i kanadyjskie, jak i płynna znajomość języka polskiego i angielskiego zyskała mu zainteresowanie w jego alma mater, Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (na którym studiował po nauce w McGill University w Montrealu) oraz innych ośrodkach kulturalnych i naukowych. Po uzyskaniu tytułu magistra i czasowym powrocie na McGill University kontynuował karierę tłumacza i niezależnego badacza.

Klienci i instytucje

Wśród jego klientów znaleźli się pracownicy Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, zespół redakcyjny najważniejszego polskiego kwartalnika muzykologicznego Muzyka wydawanego przez Instytut Sztuki PAN, oraz Instytut Fryderyka Chopina. Tłumaczył również dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Akademii Muzycznej w Krakowie, Filharmonii Wrocławskiej (Narodowego Forum Muzyki), Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego oraz wydawnictwa Musica Iagiellonica.

Obszary tematyczne i zasięg

Maksymilian Kapelański tłumaczy na język polski i angielski. Zajmuje się tłumaczeniem tekstów o muzyce (od średniowiecza do dwudziestego pierwszego wieku), obejmujących takie obszary jak historia muzyki, teoria i analiza, badania źródłowe, Chopinologia, muzyka komputerowa, sonologia, badania nad pejzażem dźwiękowym, antropologia muzyczna, oraz badania krytczne i biograficzne. Teksty tłumaczone i redagowane przez Kapelańskiego publikowali wydawcy akademiccy w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech; ukazywały się także w pismach naukowych i wydawnictwach zbiorowych w Stanach Zjednoczonych. Pracował też nad odczytami prezentowanymi na konferencjach w Polsce i innych krajach Europy, Stanach Zjednoczonych, Izraelu oraz Japonii.

Wybrane osiągnięcia

Do uznanych międzynarodowych osiągnięć Kapelańskiego należy udział w tłumaczeniu sześciu książek, w tym prac profesora Macieja Gołąba: Józef Koffler: Style and Documents (University of Southern California Press) i Twelve Studies in Chopin (Peter Lang Edition) oraz prac zbiorowych The Songs of Karol Szymanowski and his Contemporaries (University of Southern California) i The Power of the Image. Emotion, Expression, Explanation (Peter Lang Edition). Tłumaczył również przedmowy i komentarze do trzech wydań krytycznych muzyki opublikowanych w Krakowie (Polonaises Józefa Elsnera, Motetti Szymona Lechleitnera i Hymns Jacka Różyckiego).

Teksty popularyzatorskie

Jego dorobek tłumaczeniowy obejmuje również teksty popularyzujące muzykę, takie jak omówienia muzyki współczesnej dla jej miłośników, publiczności koncertowej, czy zbieraczy płyt posiadających ogólną wiedzę muzyczną. Prace te były wydawane przez instytucje i firmy utrzymujące bliski kontakt z publiką, a zaliczają się do nich książki programowe dla kilku festiwali (Festiwal Witolda Lutosławskiego „Łańcuch”, Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova), wybrane omówienia Andrzeja Chłopeckiego na stronie internetowej Towarzystwa Witolda Lutosławskiego, opisy albumów wytwórni DUX i teksty na stronę internetową Zakładów Organowych Zych.  

Wolontariat

Chcąc promować polsko-francusko-angielską wymianę kulturową, Maksymilian Kapelański podejmował się również tłumaczeń tekstów dla Witryny Czasopism i Glissanda (magazyn o muzyce współczesnej i sztuce dźwiękowej) oraz zajmował się tłumaczeniem i korektą dla organizacji pomagającym osobom z niepełnosprawnościami.

Tłumaczyła Agata Klichowska


TRANSLATIONS OFFERED

Maksymilian Kapelański offers translations from Polish into English in the following fields, both academic and popular in nature:

▪︎ sound art, sound studies, soundscape studies, sound culture
▪︎ musicology and music criticism
▪︎ cultural analysis and cultural studies
▪︎ disciplines in the arts and humanities
▪︎ other disciplines, as assessed case by case

He also translates texts within general areas of interest that include the following genres:

▪︎ texts for popular publications, presentations, speeches, and other purposes
▪︎ personal and informational material (letters, communiqués, e-mails, reports, etc.)
▪︎ other texts, as assessed case by case

In the case of general translations, the author benefits from the same detailed approach as the one given to specialized texts.

USŁUGI TŁUMACZENIOWE

Maksymilian Kapelański oferuje tłumaczenia tekstów akademickich i popularyzatorskich z języka polskiego na język angielski w następujących dziedzinach:

▪︎ sound art (sztuka dźwięku), sound studies (badania nad dźwiękiem), soundscape studies (badania nad pejzażem dźwiękowym), sound culture (kultura dźwiękowa)
▪︎ muzykologia i krytyka muzyczna
▪︎ analiza kulturowa i kulturoznawstwo
▪︎ dyscypliny sztuki i humanistyki
▪︎ inne dyscypliny, według indywidualnej oceny

W ramach tych zainteresowań tłumaczy również następujące teksty:

▪︎ teksty na potrzeby wydawnictw popularyzatorskich, odczytów, przemów i innych celów
▪︎ materiały osobiste i informacyjne (listy, oficjalne komunikaty, e-maile, referaty, etc.)
▪︎ inne teksty, według indywidualnej oceny

Teksty ogólne są tłumaczone z taką samą dbałością jak teksty specjalistyczne.


GALLERY

A selection of publications translated in full or in part by Maksymilian Kapelański.

GALERIA

Wybrane publikacje przetłumaczone w części lub w całości przez Maksymiliana Kapelańskiego.

 

Books and monographs

Książki i monografie


Academic journals & materials

Pisma i teksty akademickie


Popularizing materials

Teksty popularyzatorskie