Writings

A printout of 9 new poems is available for $6 (North America) and $9 (rest of the world). Send funds & include your postal address in the message. See more WRITINGS.

Pisma

Wydruk 9 nowych wierszy po angielsku jest dostępny za $9 (z wysyłką do Polski). Wyślij fundusze i wpisz swój adres w wiadomości. Inne teksty na stronie PISMA.

Commissions to write on sonic, musical, and cultural topics are welcome.

Przyjmowane są zamówienia na teksty o dźwięku, muzyce, i kulturze.


Art

Kapelański's art is available in various sizes: original, poster, paper print, digital reproduction, post card, art card, and postage stamp. Visit the ART section for the gallery.

Sztuka

Prace są dostępne w różnych rozmiarach: oryginał, plakat, druk papierowy, reprodukcja cyfrowa, karta pocztowa, kartka artystyczna, i znaczek. Więcej w części SZTUKA.

The Question of Tao (2001). Ink on paper.


Short texts

11 SHORT TEXTS are available for $2 (e-access). With 27 pages of text, 18 images, and 6 musical mini-tracks, it's a mighty little bunch. Free description, and below, an example: two "Like" Button Illustrations.

Małe teksty

Zbiór 11 angielskich MAŁYCH TEKSTÓW jest dostępny za 2$ (e-access). Zawiera nie mniej niż 27 stron tekstu, 18 obrazków i 6 muzycznych mini-ścieżek. Opis gratis, a poniżej przykład: dwie Ilustracje "lubię to".


Translations

Recent translations into English include: a program booklet for the Witold Lutosławski Festival "Chain 15" and a critical edition of Szymon Lechleitner's Motetti. See the TRANSLATION offer.

Tłumaczenia

Najnowsze tłumaczenia na angielski to: książeczka programowa dla Festiwalu Witolda Lutosławskiego "Łańcuch XV" i krytyczne wydanie Motetti Szymona Lechleitnera. Zobacz ofertę TŁUMACZENIOWĄ.


Centre

New arrival for loan

with a ¢50 contribution:

Harry Partch's Genesis of a Music.

Funds go to the Montreal CENTRE's

vegetarian meetings on sound.

Centrum

Nowość do wypożyczenia

za datkiem 50¢:

Genesis of a Music Harry'ego Partcha.

Fundusze na spotkania wegetariańskie o dźwięku

przy montrealskim CENTRUM.