Idée

Untitled. © 2010 Anonymous artist © 2012 ed. Maksymilian Kapelański

Bio

EN

Maksymilian Kapelański — sound culture scholar, visual artmaker, funk-disco composer, short-text writer. Author of an academic work on R. Murray Schafer's concept of the soundscape, and scholarly as well as magazine articles in meta and depth analysis of sound culture in interdisciplinary and disciplinary publications, including MIT's Leonardo On-Line. He appeared globally with the artwork Trumpet System, presented in Omega's 2012 objection of artists against financial exploitation, expressed through a reinterpretation of Internet file-sharing mogul Kim Dotcom's me.ga domain. His art provides examples from the creative issues of positive absence and questioning, revolt and lateral thinking, the uncanny and the canny (homely), as well as playful-critical quotation. Kapelański's music is multi-layered and expresses fun and joy, sometimes danger and darkness, in a pop-music format. He tweets on culture @kapelanski.

PL

Maksymilian Kapelański — badacz kultury dźwiękowej, twórca plastyczny, kompozytor funk-disco. W latach 90. autor pracy naukowej o ekologii akustycznej i pejzażu dźwiękowym, dziś artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu meta-analizy i analizy głębokiej, m.in. dla MIT. Stworzył pracę plastyczną Trumpet System, przedstawioną przez Omegę w światowo mediatyzowanym sprzeciwie artystów wobec wykorzystaniu finansowemu, wyrażonym przez reinterpretację domeny me.ga potentata wymiany plików Kima Dotcoma w 2012 roku. Jego sztuka porusza problematykę nieobecności i zapytania, buntu i myślenia obocznego, niesamowitości i samowitości (domowości), jak i krytyczno-humorystycznego cytatu. Wielowarstwowa muzyka Kapelańskiego wyraża radość i zabawę, czasem groźbę i mroczność, w formacie pop. Prowadzi konta twitterowe o kulturze @kapelanski i @fonogrammi.

News

Writings

A printout of 9 new poems is available for $6 (North America) and $9 (rest of the world). Send funds & include your postal address in the message. See more WRITINGS.

Pisma

Wydruk 9 nowych wierszy po angielsku jest dostępny za $9 (z wysyłką do Polski). Wyślij fundusze i wpisz swój adres w wiadomości. Inne teksty na stronie PISMA.

Commissions to write on sonic, musical, and cultural topics are welcome.

Przyjmowane są zamówienia na teksty o dźwięku, muzyce, i kulturze.


Art

Kapelański's art is available in various sizes: original, poster, paper print, digital reproduction, post card, art card, and postage stamp. Visit the ART section for the gallery.

Sztuka

Prace są dostępne w różnych rozmiarach: oryginał, plakat, druk papierowy, reprodukcja cyfrowa, karta pocztowa, kartka artystyczna, i znaczek. Więcej w części SZTUKA.

The Question of Tao (2001). Ink on paper.


Short texts

11 SHORT TEXTS are available for $2 (e-access). With 27 pages of text, 18 images, and 6 musical mini-tracks, it's a mighty little bunch. Free description, and below, an example: two "Like" Button Illustrations.

Małe teksty

Zbiór 11 angielskich MAŁYCH TEKSTÓW jest dostępny za 2$ (e-access). Zawiera nie mniej niż 27 stron tekstu, 18 obrazków i 6 muzycznych mini-ścieżek. Opis gratis, a poniżej przykład: dwie Ilustracje "lubię to".


Translations

Recent translations into English include: a program booklet for the Witold Lutosławski Festival "Chain 15" and a critical edition of Szymon Lechleitner's Motetti. See the TRANSLATION offer.

Tłumaczenia

Najnowsze tłumaczenia na angielski to: książeczka programowa dla Festiwalu Witolda Lutosławskiego "Łańcuch XV" i krytyczne wydanie Motetti Szymona Lechleitnera. Zobacz ofertę TŁUMACZENIOWĄ.


Centre

New arrival for loan

with a ¢50 contribution:

Harry Partch's Genesis of a Music.

Funds go to the Montreal CENTRE's

vegetarian meetings on sound.

Centrum

Nowość do wypożyczenia

za datkiem 50¢:

Genesis of a Music Harry'ego Partcha.

Fundusze na spotkania wegetariańskie o dźwięku

przy montrealskim CENTRUM.

Twitter

EN

Maksymilian @Kapelanski

An addition to my website!

PL

Pejzaż dźwiękowy @Fonogrammi

Otwarty projekt dźwiękowy!

Contact