🚩

Untitled © 2010 Anonymous artist / © 2012 ed. Maksymilian Kapelański

Bio

EN

Maksymilian Kapelański — sound culture scholar, visual artmaker, funk-disco composer, anti-blog writer. A pioneer of Polish scholarship in acoustic ecology and soundscape studies, he authored more than a dozen academic and magazine articles in meta- and deep analysis of sound culture in interdisciplinary publications, including MIT's Leonardo On-Line. He appeared internationally with the artwork Trumpet System, presented in Omega's 2012 objection of artists against financial exploitation, expressed through hacktistic reinterpretation of the me.ga domain. His art provides examples from the creative issues of positive absence and question, revolt and lateral thinking, the uncanny and the homely, as well as playful-critical quotation. Kapelański's music is multi-layered and expresses fun and joy, sometimes danger and darkness, in a pop-music format. He has translated several books, critical editions of music, and many articles in the field of musicology for international publishers, including Peter Lang Edition, the University of Southern California and Peters Edition. He tweets on culture @kapelanski.

PL

Maksymilian Kapelański — badacz kultury dźwiękowej, twórca plastyczny, kompozytor funk-disco, autor anty-bloga. Autor pierwszej w Polsce pracy naukowej o ekologii akustycznej i pejzażu dźwiękowym, jak i artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu meta-analizy i analizy głębokiej, m.in. dla MIT. Stworzył pracę plastyczną Trumpet System, przedstawioną przez Omegę w światowym sprzeciwie artystów przeciwko wykorzystaniu finansowemu, wyrażonym na domenie me.ga w 2012 r. Jego prace plastyczne poruszają problematykę nieobecności i zapytania, buntu i myślenia obocznego, niesamowitości i samowitości (domowości), jak i krytyczno-humorystycznego cytatu. Wielowarstwowa muzyka Kapelańskiego wyraża radość i zabawę, czasem niebezpieczeństwo i mroczność, w formacie pop. Przetłumaczył szereg książek muzykologicznych, krytyczne wydania nut, i artykuły dla zagranicznych wydawców, m.in. Petera Langa, University of Southern California i Peters Edition. Prowadzi konta twitterowe o kulturze @kapelanski i @fonogrammi.

News

Anti-blog

This 2012-2013 collection of short texts is now available in its entirety for $5 (e-access). Read a free description of entries such as The Montreal Tourist and Citizen Rescue Art Cards (2012).

Anty-blog

Zbiór krótkich tekstów angielskich jest teraz dostępny elektornicznie za 5$. Czytaj darmowy opis wpisów takich jak Ratownicze Karty Artystyczne dla Turystów i Obywateli Montrealu.

 

Art

The art gallery features selected works, conceptual pieces, art cards, photography, "intelligent pop art", publishing design, and links to the anti-blog. Posters, prints, and postcards of works available.

Sztuka

Galeria sztuki pokazuje prace wybrane, konceptualne, karty artystyczne, „inteligentny pop art", design wydawniczy i linki do anty-blogu. Dostępne są plakaty, druki i karty pocztowe.

Hermeneutics (2017). Digital image, variable size.


Music

The music section now includes Experimental, Tafelmusik, and Modern bio components, offering a more complete picture of activities in various musical genres.

Muzyka

Sekcja muzyczna obejmuje elementy biogramowe Experimental, Tafelmusik, i Modern, dając pełniejszy obraz dotychczasowej działalności w różnych odmianach muzyki.


Writings

The article in Polish "The 'Pots and Pans' During the Great 2012 Student Demonstrations in Montreal. A Report From Public, Interpersonal, and Personal Experience of the Soundscape" has been published in Audiosfera. Studia. The publication also features Hildegard Westerkamp's reflective article "Radio That Listens" in English.

Pisma

Artykuł „‚Koncerty garków i patelek' podczas wielkich demonstracji studenckich 2012 roku w Montrealu. Sprawozdanie z publicznego, interpersonalnego, i osobistego doświadczenia pejzażu dźwiękowego" jest opublikowany w antologii Audiosfera. Studia (Oficyna ATUT). W zbiorze artykuł Hildegardy Westerkamp.


Translations

Mirosław Płoski's critical edition of Józef Elsner's Deux Polonaises à Grand Orchestre with Kapelański's translations is available now in selected libraries and from the Cracow music bookshop Kurant: score / parts. More info: Horizon Art Society and Łańcut Castle.

Tłumaczenia

Edycja krytyczna Deux Polonaises à Grand Orchestre Józefa Elsnera w edycji krytycznej Mirosława Płoskiego z tłumaczeniami Kapelańskiego jest dostępna w bibliotekach i w księgarni muzycznej Kurant: partytura / głosy. Więcej informacji: Stowarzyszenie Horizon / Zamek w Łańcucie


Proto-Centre

Now available for loan:

The Rest is Noise

by Alex Ross

Look at the Montreal collection

borrow while supporting the centre

Proto-Centrum

Teraz dostępne:

Orfeo ed Elettrice.

Szkice o muzyce elektronicznej.

Zajrzyj do montrealskiego zbioru

wypożyczaj budując centrum

Twitter

[EN] @kapelanski

[PL] @fonogrammi


Contact!