Untitled © 2010 Anonymous artist / © 2012 ed. Maksymilian Kapelański

 

EN

Maksymilian Kapelański — sound culture scholar, visual artmaker, funk-disco composer, short text writer. A pioneer of Polish scholarship in acoustic ecology and soundscape studies, he authored more than a dozen academic and magazine articles in meta- and deep analysis of sound culture in interdisciplinary publications, including MIT's Leonardo On-Line. He appeared internationally with the artwork Trumpet System, presented in Omega's 2012 objection of artists against exploitation, expressed on the me.ga domain. His art provides examples from creative issues of absence, control and revolt, lateral thinking, the uncanny and the canny, as well as critical-playful quotation. Kapelański's music is multi-layered and expresses fun and joy, sometimes danger and darkness, in a pop-music format. He has translated several books, critical editions of music, and many articles in the field of musicology for international publishers, including Peter Lang Edition, the University of Southern California and Peters Edition. He tweets on culture @kapelanski.

PL

Maksymilian Kapelański — badacz kultury dźwiękowej, twórca plastyczny, kompozytor funk-disco, autor „krótkich tekstów". Autor pierwszej w Polsce pracy naukowej o ekologii akustycznej i pejzażu dźwiękowym, jak i artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu meta-analizy i analizy głębokiej, m.in. dla MIT. Stworzył pracę plastyczną Trumpet System, przedstawioną przez Omegę w światowym sprzeciwie artystów przeciwko wykorzystaniu finansowemu, wyrażonym na domenie me.ga w 2012 r. Jego prace plastyczne egzemplifikują problematykę nieobecności, kontroli i buntu, myślenia obocznego, niesamowitości i samowitości (domowości), jak i krytyczno-humorystycznego cytatu. Wielowarstwowa muzyka Kapelańskiego wyraża radość i zabawę, czasem niebezpieczeństwo i mroczność, w formacie pop. Przetłumaczył książki muzykologiczne, krytyczne wydania nut, i artykuły dla zagranicznych wydawców, m.in. Petera Langa, University of Southern California i Peters Edition. Prowadzi konta twitterowe o kulturze @kapelanski i @fonogrammi.


Short texts

This 2012-2013 anti-blog collection is now available in its entirety for $5 (e-access). Read a free description of entries such as The Montreal Tourist and Citizen Rescue Art Cards (2012).

Małe pisma

Zbiór krótkich tekstów angielskich jest teraz dostępny elektornicznie za $5. Czytaj darmowy opis wpisów takich jak Ratownicze Karty Artystyczne dla Turystów i Obywateli Montrealu.

 

Art

Visit the Art section with selected works, conceptual pieces, art cards, photography, "intelligent pop art", and links to short texts. 

Below: Trumpet System (2012/2016) now in a private collection in Greece

Sztuka

Odwiedź galerię Sztuki: prace wybrane, konceptualne, karty artystyczne, „inteligentny pop art" i linki do „małych tekstów".

Poniżej: Trumpet System (2012/2016) już przekazany do prywatnego zbioru w Grecji

Project

Please consider donating to replace Maksymilian's stolen camera and allow him to re-take the artwork photographs from the past summer. Micro-donations welcome!

PayPal

Projekt

Proszone są dary na rzecz odkupienia skradzionego aparatu fotograficznego i ponownego zrobienia zdjęć artystycznych z ubiegłego lata. Mikrodatki mile widziane!

PayPal


Writings

Completed project

An article in Polish titled "The 'Pots and Pans' During the Great 2012 Student Demonstrations in Montreal. A Report From Public, Interpersonal, and Personal Experience of the Soundscape" has been published online in The Polish Soundscape Journal no. 2 (anthology print edition just out: Audiosfera. Studia). The publication also features an article by Hildegard Westerkamp in English.

Pisma

Ukończony projekt

 Artykuł „‚Koncerty garków i patelek' podczas wielkich demonstracji studenckich 2012 roku w Montrealu. Sprawozdanie z publicznego, interpersonalnego, i osobistego doświadczenia pejzażu dźwiękowego" już dostępny w cyfrowej Audiosferze (wyd. książkowe: Audiosfera. Studia, Oficyna Wydawnicza ATUT). W numerze również artykuł Hildegardy Westerkamp.

Past projects:

Read the "Acoustic Ecology and the Soundscape Bibliography", “The Tuning of Methodological Instruments: Towards an Analysis of Interdisciplinary Texts about the Soundscape”, and English abstracts of academic articles in the Writings section.

Przeszłe projekty:

Przeczytaj profil naukowy, rozprawy i artykuły popularnonaukowe Maksymiliana Kapelańskiego o pejzażu dźwiękowym w części Pisma. Do konsultacji również praca pt. Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” (soundscape) w pismach R. Murray'a Schafera.


Music

Archivization has been completed by an assistant during the summer months. Listen to the beta demo in the funk-disco section.

Muzyka

Prace archiwizacyjne zostały ukończone przez asystenta podczas lata. Posłuchaj demo w wersji beta w części funk-disco.


Proto-Centre

Now available for loan:

The Rest is Noise

by Alex Ross

Look at the Montreal collection

Proto-Centrum

Teraz do wypożyczenia:

Długa historia, mocno zasupłana.

Fluxus w Niemczech 1962-1994.

Zajrzyj do montrealskiego zbioru


Twitter [EN]

Twitter [PL]