News ✍ Nowości

Untitled (2010) Anonymous. Digital photo. Kapelański collections.

EN

PL

Welcome to the website!

Maksymilian Kapelański — sound culture scholar, visual art-maker, funk-disco composer, and short-text writer. Author of Poland's first academic thesis in acoustic ecology and soundscape studies, as well as more than a dozen scholarly and magazine articles on meta and deep analysis of sound culture which appeared in various publications, including MIT's Leonardo. He made the artwork Trumpet System presented in the hacktist diversion of file-sharing Internet mogul Kim Dotcom's vanity me.ga domain in Omega's 2012 artistic objection. He has translated several books, critical editions of music, and many articles in the field of musicology for international publishers, including Peter Lang Edition and the University of Southern California.

Witam na stronie internetowej!

Maksymilian Kapelański — badacz kultury dźwięku, twórca plastyczny, kompozytor funk-disco, okazjonalnie pisze na tematy własne. Autor pierwszej w Polsce pracy naukowej o ekologii akustycznej i pejzażu dźwiękowym, jak i kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu meta-analizy i analizy głębokiej, m.in. dla MIT. Stworzył pracę plastyczną Trumpet System przedstawioną w haktystycznej dywersji luksusowej domeny me.ga internetowego potentata wymiany plików, Kima Dotcoma, w sprzeciwie artystycznym Omegi w 2012 r. Przetłumaczył szereg książek muzykologicznych, krytyczne wydania nut, i liczne artykuły dla zagranicznych wydawców, m.in. Petera Langa i University of Southern California.


Short texts

Read here about the summer music instrument acquisition from neighbouring kids!

Małe pisma

Czytaj tutaj po angielsku o letnim zakupie muzycznego instrumentu od sąsiednich dzieci!


Art

The Gallery: main works, conceptual pieces, intelligent pop art, and links to texts. 

Below: 

This Artwork Not Available Digitally (2014)

Sztuka

Galerii: dzieła główne, prace konceptualne, inteligentny pop art, linki do tekstów.

Poniżej: 

To dzieło niedostępne cyfrowo (2014)


Writings

Completed project

Now available from Glissando, the contemporary music magazine from Poland: the soundscape issue (#26) with the author's article in Polish about an original chess cafe in Montreal and a number of articles in English by other authors: online purchase info in English.

Below: cover of Glissando magazine.

Pisma

Ukończony projekt

Już dostępny w sklepie magazynu Glissando" nr 26 zatytułowany „soundscape". Znajdziesz tam artykuł autora pt. „Przedsięwzięcie dźwiękowej archeologii kulturowej na przykładzie ‚biblii postaci’ zaczerpniętej z montrealskiej kawiarni szachowej Pi".   

Poniżej: okładka Glissanda".

Past projects:

Read a number of English-language summaries of Maksymilian Kapelański's articles on the soundscape and consult his MIT bibliographic resource on acoustic ecology and the soundscape in the Writings section.

Dawniejsze projekty:

Większość artykułów M. Kapelańskiego o pejzażu dźwiękowym jest dostępnych w części Pisma. Do konsultacji również praca pt. Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” (soundscape) w pismach R. Murray'a Schafera.


Translations

This site also presents Maksymilian Kapelański's services and accomplishments in the field of Polish-English translation. Read more in the Translations section.

Tłumaczenia

Niniejsza strona internetowa również prezentuje ofertę tłumaczeniową M. Kapelańskiego i jego osiągnięcia w zakresie translacji polsko-angielskiej. Więcej w części Tłumaczenia.

Above: recent translations.

Critical edition of Elsner's Deux Polonaises and book chapters in The Power of the Image by various authors and Twelve Studies in Chopin by Prof. Maciej Gołąb, both published by Peter Lang Edition in Frankfurt.

Powyżej: najnowsze tłumaczenia.

Wydanie krytyczne Dwóch polonezów Elsnera, jak i rozdziały w książkach The Power of the Image zbiorowego autorstwa i Twelve Studies in Chopin prof. dr. hab. Macieja Gołąba, obie nakładem Peter Lang Edition.

bitcoinacceptedhere

TwitterPhotos ☼ Zdjęcia

@ work in his home.

The café awaits :)

Chasing reflections...

Conclusions drawn!