News ✍ Nowości

Untitled (2010) Anonymous. Digital photo. Kapelański collections.

EN

PL

Welcome to the website!

Maksymilian Kapelański: sound culture scholar, art-maker, funk-disco musician, and short-text writer. Author of Poland's first academic work in acoustic ecology and soundscape studies, as well as more than a dozen scholarly and cultural magazine articles focusing on meta- and deep analysis in various publications, including MIT's Leonardo. He made the artwork Trumpet System presented in Omega's hacktist diversion of Internet mogul Kim Dotcom's vanity me.ga domain in the 2012 artistic objection. He has co-translated several notable books in the field of musicology for international publishers, including Peter Lang and University of Southern California. He lives in Canada.

Witam na stronie internetowej!

Maksymilian Kapelański: Badacz kultury dźwięku, twórca plastyczny, kompozytor muzyki funk-disco, okazjonalnie pisze na tematy własne. Autor pierwszej w Polsce pracy naukowej o ekologii akustycznej i pejzażu dźwiękowym, jak i kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych z naciskiem metaanalizę i analizę głęboką, m.in. dla MIT. Stworzył pracę plastyczną Trumpet System przedstawioną w haktystycznej dywersji luksusowej domeny me.ga internetowego potentata Kima Dotcoma w sprzeciwie artystycznym Omegi w 2012 r. Współtłumaczył szereg książek muzykologicznych dla zagranicznych wydawców, m.in. Petera Langa i University of Southern California. Mieszka w Kanadzie.


Short texts

Read here about the summer music instrument acquisition from neighbouring kids!

Małe pisma

Czytaj tutaj po angielsku o letnim zakupie muzycznego instrumentu od sąsiednich dzieci!


 

Art

In the Gallery: main works, "intelligent pop art", conceptual pieces, and links to texts. 

Left: Omni (2015)

 

Sztuka

Galerii: dzieła główne, inteligentny pop art", prace konceptualne, linki do tekstów.

Po lewej: Omni (2015)

 

 


Writings

Completed project #1:

Now available from Glissandothe contemporary music & sound art magazine from Poland: the soundscape issue (#26), with the author's article in Polish about a chess cafe in Montreal and a number of articles in English by other authors: online purchase info in English.

 

Completed project #2:

The book Audiosfera Wrocławia with a chapter featuring the author's soundscape reminiscences from his childhood in Wrocław and Toronto is now available in Polish from the University of Wrocław Publishers.

 

Completed project #3

Read the English abstract and summary of a new article about Montreal soundscape topics published in a special issue of the quarterly Muzyka. The author uses an inventive approach based on psycho-analitical "daydreaming" through the topic, resulting in what the issue editor called "an original form".

 

Below: new publications.

Pisma

Ukończony projekt nr 1

Dostępny już w sklepie magazynu Glissando" numer 26 „soundscape". Znajdziesz tam artykuł autora pt. „Przedsięwzięcie dźwiękowej archeologii kulturowej na przykładzie ‚biblii postaci’ zaczerpniętej z montrealskiej kawiarni szachowej Pi".

 

Ukończony projekt nr 2

Już dostępna jest książka Audiosfera Wrocławia (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) ze wspomnieniowym rozdziałem na temat pejzażu dźwiękowego z dzieciństwa autora we Wrocławiu i w Toronto.

 

Ukończony projekt nr 3

Opublikowany został w kwartalniku „Muzyka” (nr 1, 2014) artykuł na tematy montrealskie dotyczące pejzażu dźwiękowego. Autor wykorzystał wynalazczą metodę opartej na psychoanalitycznym „śnieniu" wątków, prowadzącym do „oryginalnej formy" (słowa redaktora numeru). Egzemplarz dostępny od autora. Uwaga: erratum.

   

Poniżej: najnowsze publikacje.

Past projects:

Read a number of English-language summaries of Maksymilian Kapelański's articles on the soundscape and consult his MIT bibliographic resource on acoustic ecology and the soundscape in the Writings section.

Dawniejsze projekty:

Większość artykułów M. Kapelańskiego o pejzażu dźwiękowym jest dostępnych w części Pisma. Do konsultacji również praca pt. Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” (soundscape) w pismach R. Murray'a Schafera.


Translations

This site also presents Maksymilian Kapelański's services and accomplishments in the field of Polish-English translation. Read more in the Translations section.

Tłumaczenia

Niniejsza strona internetowa również prezentuje ofertę tłumaczeniową M. Kapelańskiego i jego osiągnięcia w zakresie translacji polsko-angielskiej. Więcej w części Tłumaczenia.

Above: recent translations. Chapters in the books The Power of the Image by various authors and Twelve Studies in Chopin by Prof. Maciej Gołąb, both published by Peter Lang International Academic Publishers, an article in Musicology Today and the artistic album of Wojciech Kapelański.

Powyżej: nowe tłumaczenia. Rozdziały w książkach The Power of the Image zbiorowego autorstwa i Twelve Studies in Chopin prof. dr. hab. Macieja Gołąba, obie nakładem Peter Lang International Academic Publishers, artykuł w Musicology Today i album artystyczny Wojciecha Kapelańskiego.

bitcoinacceptedhere

Twitter


🔊

🔊 

🔊

 

🔊

 


Photos ☼ Zdjęcia

@ work in his home.

The café awaits :)

Chasing reflections...

Conclusions drawn!