News ✍ Nowości

Untitled (2010) Anonymous. Digital photo. Kapelański collections.

EN

PL

Welcome to the website!

This website is a bilingual, multi-disciplinary portfolio of Maksymilian Kapelański's work in the field of acoustic culture scholarship, visual art, musical composition and performance, cultural "short texts", and academic translation. The material in English is found on the left-hand side, and in Polish on the right.

Witam na stronie internetowej!

Niniejsza strona internetowa to dwujęzyczne, multidyscyplinarne portfolio prac Maksymiliana Kapelańskiego z zakresu nauki o kulturze dźwięku, sztuki plastycznej, kompozycji i wykonawstwa muzycznego, małych pism" kulturowych, i translacji naukowej. Materiały po angielsku znajdują się po lewej, a po polsku po prawej stronie.


Short texts

Read here about the summer music instrument acquisition from neighbouring kids!

Małe pisma

Czytaj tutaj po angielsku o letnim zakupie muzycznego instrumentu od sąsiednich dzieci!


Art

In the Gallery: main works, "intelligent pop art", conceptual pieces, and links to texts. 

Below: Anxiety in Fur (2014)

Sztuka

Galerii: dzieła główne, inteligent pop art", i prace konceptualne, i linki do tekstów.

Poniżej: Anxiety in Fur (2014)


Writings

Completed project #1:

Now available from the contemporary music Glissando magazine from Poland: the soundscape issue (#26), complete with my article in Polish about the chess Pi Cafe in Montreal, and a number of articles in English by other authors: online purchase info currently only in Polish.

 

Completed project #2:

The book Audiosfera Wrocławia with a chapter featuring the author's soundscape reminiscences from his childhood in Wrocław and Toronto is now available in Polish from the University of Wrocław Publishers.

 

Completed project #3

Read the English abstract and summary of a new article about Montreal soundscape topics published in a special issue of the quarterly Muzyka. The author uses an inventive approach based on psycho-analitical "daydreaming" through the topic, resulting in what the issue editor called "an original form".

 

Below: newest publications.

Pisma

Ukończony projekt nr 1

Teraz w sklepie magazynu Glissando: numer 26 poświęcony soundscape z artykułem mojego autorstwa pt. „Przedsięwzięcie dźwiękowej archeologii kulturowej na przykładzie ‚biblii postaci’ zaczerpniętej z montrealskiej kawiarni szachowej Pi".

 

Ukończony projekt nr 2

Już dostępna jest książka Audiosfera Wrocławia (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) ze wspomnieniowym rozdziałem na temat pejzażu dźwiękowego z dzieciństwa autora we Wrocławiu i w Toronto.

 

Ukończony projekt nr 3

Opublikowany został w kwartalniku „Muzyka” (nr 1, 2014) artykuł na tematy montrealskie dotyczące pejzażu dźwiękowego. Autor wykorzystał wynalazczą metodę opartej na psychoanalitycznym „śnieniu" wątków, prowadzącym do „oryginalnej formy" (słowa redaktora numeru). Egzemplarz dostępny od autora. Uwaga: erratum.

   

Poniżej: najnowsze publikacje.

Past projects:

Read a number of English-language summaries of Maksymilian Kapelański's articles on the soundscape and consult his MIT bibliographic resource on acoustic ecology and the soundscape in the Writings section.

Dawniejsze projekty:

Większość artykułów M. Kapelańskiego o pejzażu dźwiękowym jest dostępnych w części Pisma. Do konsultacji również praca pt. Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” (soundscape) w pismach R. Murray'a Schafera.


Translations

This site also presents Maksymilian Kapelański's services and accomplishments in the field of Polish-English translation. Read more in the Translations section.

Tłumaczenia

Niniejsza strona internetowa również prezentuje ofertę tłumaczeniową M. Kapelańskiego i jego osiągnięcia w zakresie translacji polsko-angielskiej. Więcej w części Tłumaczenia.

Above: five new translations. The Lutosławski festival booklet Chain 12, chapters in the books The Power of the Image by various authors and Twelve Studies in Chopin by Prof. Maciej Gołąb, both published by Peter Lang International Academic Publishers, an article in Musicology Today, as well as the artistic album of Wojciech Kapelański.

Powyżej: pięć najnowszych tłumaczeń. Książeczka festiwalu Lutosławskiego Łańcuch 12", rozdziały w książkach The Power of the Image zbiorowego autorstwa i Twelve Studies in Chopin autorstwa prof. dr. hab. Macieja Gołąba, obie nakładem Peter Lang International Academic Publishers, artykuł w Musicology Today, i album prac artystycznych Wojciecha Kapelańskiego.

bitcoinacceptedhere

PayPal accepted here / PayPal akceptowany


Twitter


🔊

🔊 

🔊

 

🔊

 


Photos ☼ Zdjęcia

@ work in his home.

The café awaits :)

Chasing reflections...

Conclusions drawn!