News ✍ Nowości

Untitled (2010) Anonymous. Digital photo. Kapelański collections.

EN

PL

Welcome to the website!

This website is a bilingual, multi-disciplinary portfolio of Maksymilian Kapelański's work in the field of acoustic culture scholarship, visual art, music, cultural "short texts", and academic translation. The material in English is found on the left-hand side, and the Polish on the right.

Witam na stronie internetowej!

Strona internetowa to dwujęzyczne, multidyscyplinarne portfolio prac Maksymiliana Kapelańskiego z zakresu nauki o kulturze dźwięku, sztuki plastycznej, muzyki, małych pism" kulturowych, i tłumaczeń naukowych. Materiały po angielsku znajdują się po lewej, a po polsku po prawej stronie.


Short texts

Read here about the summer music instrument acquisition from the neighbouring kids!

Małe pisma

Czytaj tutaj po angielsku o letnim zakupie muzycznego instrumentu od sąsiednich dzieci!


Art

In the gallery: main works, 'intelligent pop art', conceptual pieces, and works by other artists.

Below:

This Artwork Not Available Digitally (2014)

Child With Piece of String (detail, 2012−)

Sztuka

W galerii: prace główne, inteligent pop art", konceptualizm, dzieła innych twórców.

Poniżej:

To dzieło niedostępne cyfrowo (2014)

Dziecko z kawałkiem sznurka (detal, 2012−)


Writings

Completed project #1:

Read the English abstract and summary of a new article about Montreal soundscape topics published in the quarterly Muzyka. The author uses an inventive approach based on psycho-analitical "daydreaming" through the topic, resulting in what the issue editor called "an original form".

Completed project #2:

A book chapter with soundscape reminiscences from the author's childhood in Wrocław and Toronto is in print at the University of Wrocław Publishers.

Past projects:

Read a number of English-language summaries of Maksymilian Kapelański's articles on the soundscape and consult his MIT bibliographic resource on acoustic ecology and the soundscape.  Click here.

Below: Journals and magazines with articles by M. Kapelański.

Pisma

Ukończony projekt nr 1:

Opublikowany został w kwartalniku „Muzyka” (nr 1, 2014) artykuł na tematy montrealskie dotyczące pejzażu dźwiękowego. Autor wykorzystał wynalazczą metodę opartej na psychoanalitycznym „śnieniu" wątków, prowadzącym do „oryginalnej formy" (słowa redaktora numeru). Uwaga: erratum.

Ukończony projekt nr 2:

Jest obecnie w druku rozdział książkowy ze wspomnieniami o pejzażu dźwiękowym z dzieciństwa autora we Wrocławiu i Toronto. 

Dawniejsze projekty:

Wszystkie artykuły M. Kapelańskiego o pejzażu dźwiękowym są obecnie dostępne na stronie. Kliknij tutaj. Tu również praca magisterska pt. Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” (soundscape) w pismach R. Murray'a Schafera. Kliknij tutaj.  

Poniżej: Periodyki i czasopisma w których ukazały się artykuły M. Kapelańskiego.


Translations

This site also presents Maksymilian Kapelański's accomplishments and services in Polish-English translation. For more, click here. 

Tłumaczenia

Niniejsza strona również prezentuje ofertę tłumaczeniową M. Kapelańskiego i jego osiągnięcia w zakresie translacji polsko-angielskiej. Wiecej: kliknij tutaj.

Above: selected translations.

● a monograph on the subject of Józef Koffler, the "first Polish 12-tone composer", by Prof. Maciej Gołąb ● chapters in the book Twelve Studies in Chopin by Prof. Maciej Gołąb ● 2013-2014 scholarly articles ● selected musical discussions by the Polish critic Andrzej Chłopecki ● contemporary and electronic music festival booklets ● CD liner notes ● materials for classical music websites

Powyżej: wybrane tłumaczenia.

● monografia na temat J. Kofflera, „pierwszego polskiego kompozytora dodekafonicznego” autorstwa prof. Macieja Gołąba ● rozdziały w Twelve Studies in Chopin autorstwa prof. Macieja Gołąba ● artykuły naukowe 2013-2014 ● wybrane omówienia autorstwa Andrzeja Chłopeckiego ● książeczki do festiwalów muzyki współczesnej i elektronicznej ● książeczki do płyt kompaktowych ● materiały do muzycznych stron internetowych

bitcoinacceptedhere

Twitter


🔊

🔊 

🔊

 

🔊

 


Photos ☼ Zdjęcia

@ work in his home.

The café awaits :)

Chasing reflections...

Conclusions drawn!